top of page

GDPR

2018 fick Sverige en ny lag som reglerar hur register med personuppgifter skall hanteras av företag.

Vi kommer att behandla personuppgifter enligt de regler som gäller, både lagen om integritetspolicy men även den så kallade penningtvättslagen från 2017. De personuppgifter som kommer att behandlas är de ni själva lämnar in till oss eller annan av våra samarbetspartners, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, banker etc.  

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer, organisationsnummer,  telefonnummer, e-postadress samt andra uppgifter som lämnas till oss.  I samband med nya uppdrag kan vi även komma att begära in kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

De uppgifter som lämnas till oss finns i slutna system och kommer enkom att användas i vår kontakt med er och ex skatteverket etc. samt för det fall vi gör informationsutskick till er som kunder om viktig information, erbjudanden etc. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående part i några marknadsföringssyften eller dylikt och massutskick där allas uppgifter framgår kommer inte heller att ske. Alla uppgifter behandlas således konfidentiellt.


LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Upphör vårt samarbete kommer uppgifterna endast lagras under ett års tid och kommer sedan att raderas ur våra system.

RÄTTIGHETER SÅ SOM REGISTRERAD

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade utan dröjsmål. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

bottom of page